Kunde og Marked

DNB taper markedsandeler på utlån – PM og BM. Øvrige forretningsbanker og filialer av utenlandske banker i Norge øker

En analyse på utlånsvolumer og markedsandeler i person- og næringsmarkedet viser at DNB er markedsleder på PM og BM i Norge, men banken har siden kv. 2 2015 tapt markedsandeler. I bedriftsmarkedet har “øvrige filialer av utenlandske banker uten Nordea” en markedsandel på 22 prosent og ligger som bankgruppering nummer to etter DNB Bank som har en andel på 30 prosent i rangeringen fra Norges Bank.

I slutten av oktober 2018 publiserte Norges Bank Finansiell stabilitet: sårbarhet og risiko 2018 rapporten som blant annet inkluderer en oversikt over markedsstørrelser på brutto utlån og innskudd i person-og næringsmarket.

Markedsutvikling og andeler på brutto utlån til personmarkedet – forklaring på grunndata fra SSB og Norges Bank


Figur 1: Viser markedsvolum og 12 måneders vekst i personmarkedet (husholdninger) med tall fra SSB fra banker og kredittselskaper som kredittkilder.

– Per 2. kvartal 2018: Norges Bank rapporterer at markedsvolumet på brutto utlån til personmarkedet var på 2737 milliarder kroner per juni 2018 (12 mnd vekst på 6,7 prosent) sammenliknet med 2946 milliarder kroner (12 mnd vekst på 6,7 prosent) rapportert fra SSB på samme tidspunkt.

– Per september 2018 var SSB volumet på 2993 millarder kroner med en 12 måneders vekst på 6,5 prosent.

Ulikheter i SBB og Norges Bank sine markedsstørrelser:
Per kv. 2 2018 utgjorde forskjellen mellom Norges Bank og SSB på markedsvolum 209 milliarder kroner. Norges Bank beregner markedsvolumet og andelene ved å summere selskapsregnskapene som inngår i de ulike bankgruppene. SSB rapporterer en sum på brutto utlån fra banker til husholdninger som inkluderer alle sparebanker, internett- og forbrukslånbanker samt filialer av utenlandske banker i Norge. SSB tallene inkluderer også kredittforetakene (bolig- og næringskreditt foretak) samt Brage Finans AS, Eksportfinans ASA, Kommunalbanken AS og Kredittforeningen for sparebanker. Husbanken og Statens Lånekasse er ikke inkludert i summen fra SSB.
– Forskjellen i markedsstørrelser påvirker til en viss grad beregningen av markedsandeler.

Markedsandeler i personmarkedet basert på datagrunnlag fra Norges Bank

Figur 2 viser markedsandeler fra Norges Bank per 2. kvartal 2018

– DNB Bank har høyeste markedsandel i personmarkedet på 28 prosent;
– Nordea sin markedsandel utgjør 10 prosent;
– Laveste markedsandel har øvrige filialer av utenlandske banker i Norge uten Nordea på 9 prosent.


Figur 3 viser utvikling i markedsandeler fra Norges Bank per 2. kvartal 2018

– Siden kv. 2 2015 har DNB Bank redusert sin markedsandel med 2,2 prosent;
– SpareBank 1 alliansen, øvrige sparebanker og Eika alliansen har beholdt sine markedsandeler på henholdvis 20, 13 og 10 prosent;
– Øvrige forretningsbanker økte sine markedsandeler fra 4 til 10 prosent i løpet av de siste 4 årene;
– Utenlandske banker i Norge uten Nordea hadde en markedsandel på 10,8 prosent i kv. 2 2015 sammenliknet med 9 prosent i kv. 2 2018.

Datagrunnlag fra Norges Bank:
– DNB Bank utgjør: DNB Bank, DNB Boligkreditt og DNB Næringskreditt;
– Nordea utgjør: Nordea Bank AB (Publ), filial i Norge og Nordea Eiendomskreditt;
– Filialer av utenlandske banker i Norge uten Nordea: Danske Bank, Handelsbanken, Handelsbanken Eiendomskreditt + 8 andre filialer + 1 kredittforetak;
– SpareBank 1-alliansen: SpareBank 1 SR-Bank, SMN, Østlandet, Nord-Norge + de 11 andre sparebankene i SpareBank 1-alliansen, Sparebank 1 Boligkreditt og BN Bank + 1 næringskredittforetak + 1 kredittforetak + 1 annet boligkredittforetak;
– Eika Alliansen: Eika Boligkreditt, Eika Kredittbank, 67 sparebanker og 3 forretningsbanker som er eiere i Eika Gruppen AN + 3 andre boligkredittforetak;
– Øvrige sparebanker: Sparebanken Vest + boligkreditt, Sparebanken Sør, Sparebanken Møre og Sparebanken Sogn og Fjordane + 13 andre sparebanker, 7 boligkredittforetak, 1 kredittforetak og 1 hybrid OMF-kredittforetak.
– Øvrige forretningsbanker: Sbanken ASA, Santander Consumer Bank AS, Eksportfinans, Gjensidige Bank ASA, Storebrand Bank og Landkreditt Bank + 19 andre forretningsbanker og 5 boligkredittforetak + Kommunalbanken og 1 kommunekredittforetak;
– Personmarkedet omfatter lønnstakere, pensjonister, trygdede og studenter;
– Næringsmarkedet omfatter i hovedsak ikke-finansielle private foretak og personlig næringsdrivende.

Markedsandeler basert på SSB sitt datagrunnlag
– Mer nøyaktig beregning av markedsandeler opp mot husholdningene på nasjonalt nivå og muliggjør nedbrytning av markedsandeler ned mot fylker og kommuner;
– Hyppighet: Markedsandeler kan beregnes per måned vs. Norges Bank som er kvartalsvis.

Markedsutvikling og markedsandeler i personmarkedet basert på datagrunnlag fra SSB.


Figur 4: *Relevante totale utlån til husholdninger: Banker, Kredittforetak og Finansieringsselskaper, samt Livsforsikringsselskaper. Denne K2-størrelsen er brukt fordi den er mest relevant for tradisjonelle banker å sammenlikne seg med. NB! Husbanken og Statens Lånekasse er ikke inkludert i Relevante totale utlån.

Volumet i relevante totale utlån* til husholdningene var på 3 118 mrd. kr. med en vekst på 6,6 prosent per september 2018.

Figur 5: Viser beregnede markedsandeler for noen av de største landsdekkende bankene i Norge. Beregningen kombinerer relevante totale utlån til husholdninger og rapporterte utlånsvolumer til personmarkedet inkl. boligkreditt fra finansrapporter. 

– Per tredje kvartal 2018 hadde DNB Bank en markedsandel på 25 prosent, ned med 2,3 prosentpoeng siden kv. 4 2015;
– Nordea hadde en markedsandel på 8,9 prosent, noe som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i kv. 4 2015. Utlånsvolumet til Nordea er valutakonvertert til norske kroner med kurser fra ECB;
– Per kv. 2 2018 hadde Danske Bank 4,3 prosent markedsandel, noe som er opp fra 3,2 prosent siden slutten av 2015.
– Handelsbanken har lavest markedsandel av de utvalgte bankene i sammenlikningen på 2,9 prosent per kv. 3 2018.

earlyWarning har utviklet en egen modell som estimerer PM utlån markedsstørrelser basert på kilder som SSB, likningsdata og justeringer. Dersom man ønsker nedbryting fordelt på fylker, kommuner og alderssegmenter, ta gjerne kontakt med oss. 

Markedsutvikling og andeler på utlån til næringsmarkedet

Figur 6: Viser markedsvolum og 12 måneders vekst i bedriftsmarkedet (ikke-finansielle foretak) med tall fra SSB fra banker og kredittselskaper som kredittkilder.

– Per september 2018 var volumet på 1298 millarder kroner med 12 måneders vekst på 3,6 prosent.

– Per 2. kvartal 2018: Norges Bank rapporterer at markedsvolumet på brutto utlån til næringsmarkedet var på 1427 milliarder kroner per juni 2018 (12 mnd vekst på 5,6 prosent) sammenliknet med 1300 milliarder kroner (12 mnd vekst på 3,4 prosent) rapportert ved SSB på samme tidspunkt.

Per kv. 2 2018 utgjorde forskjellen mellom Norges Bank og SSB på markedsvolum 127 milliarder kroner.
– Ulikheter i SSB og Norges Bank sine markedsstørrelser er forklart ovenfor.

Markedsandeler i bedriftsmarkedet basert på datagrunnlag fra Norges Bank


Figur 7 viser markedsandeler fra Norges Bank per 2. kvartal 2018

– DNB Bank hadde en markedsandel på 30 prosent i næringsmarkedet per kv. 2 2018;
– Øvrige sparebanker hadde en andel på 3 prosent av markedet;
– Øvrige filialer av utenlandske banker i Norge i uten Nordea hadde en markedsandel på 22 prosent.


Figur 8 viser utvikling i markedsandeler fra Norges Bank per 2. kvartal 2018

– DNB Bank har redusert sin markedsandel med 1,8 prosentpoeng siden kv. 2 2015;
– Markedsandelen for utenlandske banker i Norge har vokst fra 18,8 til 22 prosent i perioden;
– SpareBank 1 alliansen hadde markedsandel på 16 prosent, det vil si uendret siden kv. 2 2016;
– Øvrige sparebanker har økt markedsandelen sin med 0,5 prosentpoeng til 9 prosent over de siste fire årene;
– Øvrige forretningsbanker hadde omtrent det samme markedsandel på ca. 3 prosent i perioden.

Kilder: Norges Bank, SSB, Finansrapporter, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt