Lån

Blir unge boligkjøpere presset ut av byene?

Selv om vi ikke har kommet dit helt ennå, er det tegn på at boligprisene i Oslo har redusert eierprosenten blant unge. I andre byer i Norge er det samme ikke tilfellet.

I en artikkel i dn.no stiller man spørsmålet om hvorvidt unge førstegangskjøpere  i større grad vil komme til å bli presset ut av byene. Dette er en trend man kan se i flere storbyer, som i London og i flere svenske byer.

Det finnes utfordringer, men status er likevel at unge kommer seg inn i eiemarkedet

– Ved utgangen av 2018 ser vi at det store flertallet av norske innbyggere eier egen bolig; omtrent 82 % eier, mens 18 % leier. Likevel er det ikke alle som har muligheten til å kjøpe. I tillegg til innstramming i låneforskriftene har boligprisveksten vært langt større enn inntektsveksten i landet som helhet.
– Som SSB tidligere har uttalt: «Det er en svak tendens til at eierandelene har falt blant unge de siste tiårene, samtidig er det en betydelig klarere tendens til en økning blant eldre».
– Eie/leieprosent i utvalgte byer per 2018: Kun i Oslo er eierprosenten blant 20- og 30åringer fallende.

– «Av de som kjøpte bolig i perioden 2010–2015, lånefinansierte 92 prosent av 20–29-åringer helt eller delvis kjøpet, ifølge Levekårsundersøkelsen. For 30–39-åringer gjaldt dette 96 prosent. Andelen var en del lavere blant eldre boligkjøpere». (SSBs publikasjon Bolig og boforhold 2018/13).
– 48 % av boligkjøpere under 30 år har fått en eller annen form for foreldrehjelp, enten ved at foreldre eller svigerforeldre har stilt boligen som sikkerhet eller kausjonert, direkte pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv. Blant boligkjøpere i trettiårene er andelen som har fått foreldrehjelp lavere, men fortsatt betydelig. 37 % av boliglåntagere i denne aldersgruppen har fått foreldrehjelp (SSB).

Konklusjonen er at status i Norge er stabil, men at det er potensielle utfordringer, og spesielt i Oslo. Det er et stykke til situasjonen i London eller i Sverige, hvor en nylig rapport fra Skandiabanken blant annet har anslått at «unge svenske i fast jobb i praksis er utestengt fra å få boliglån i 13 av 25 svenske byer».

Bolig er den klart største spareformen i Norge

For nordmenn er ca. 70 % av bruttoformuen i realkapital, det vil si primærbolig, sekundærbolig, hytter etc. Nordmenn har kun 30 % i finanskapital som bankinnskudd, aksjer og fond. Naturlig nok ønsker unge å bli med på eierlaget.

Politikere og finansbransjen må fortsette å sikre at unge får innpass i byene

På mange måter er byene blant de mest produktive områdene i Norge, og det ville være uheldig dersom stadig færre unge nyutdannede og andre førstegangskjøpere ikke skulle ha råd til å kjøpe bolig her.

Hvorfor er dette viktig: Uten en viss regulering eller støtte fra politikere og finansbransjen kan unge bli skviset ut av boligmarkedet i byene. Dette vil være uheldig sett fra byenes utvikling og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Her finnes det også muligheter for partnerskap i byutvikling mellom privat sektor og byplanleggere.

Kilder: dn.no, DNB eiendom, SSB, earlyWarning

 

Legg igjen en kommentar