Kunde og Marked

Renteutgifter for huseiere viser gjennomsnittlig nedgang på 27 prosent siden 2012

Hovedtrekkene i SSB sin levekårsundersøkelse for boutgifter og husleie viser at huseiere har hatt en gjennomsnittlig nedgang i totale bokostnader, inkludert en reduksjon i renteutgifter på 11585 kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent sammenliknet med 2012 målt i 2018 kroner.

Nedgang i bokostnad for huseiere


Kommentar:  Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin. De siste årene har vært en periode med svært lave rentesatser, noe som har senket de gjennomsnittlige rentekostnadene for huseiere med 11585 kroner eller 27% siden 2012 målt i 2018 kroner. 

Tallene fra Levekårsundersøkelsen viser at eieres totale bokostnad har gått ned, og at en stor del av nedgangen skyldes en nedgang i renteutgifter. I snitt betalte boligeiere på landsbasis 41974 kroner i renter på boliglån i 2012, mot 30389 i 2018 (alle tall justert for inflasjon i 2018 kroner).

Ser vi på ulikhetene mellom by og land har nedgangen siden 2012 vært noe svakere i de store byene. Hovedgrunnen til dette er at boligprisene i byene har vært større og at gjennomsnittlig gjeld i husholdningene også er større enn i landet ellers.

Endringer i renter og avdrag siden mellom 2012 – 2018
– Oslo/Akerhus har hatt økning på 2,9%
– Nord-Norge har hatt størst reduksjon med -17,3%
– Agder/Rogaland har hatt en reduksjon med -14,8%

Gjennomsnittlig gjenstående lån har økt mindre enn antatt salgspris på boligen

Kommentar:  Boligeieres gjennomsnittlige gjenstående lån har fortsatt å øke siden 2012. Økningen er størst i de store byene. Eiere har samtidig anslått stadig høyere salgspris for sin bolig i perioden.
– Selv om gjelden øker, så har boligeiere en høyere sikkerhet i boligen grunnet høyere antatt salgspris.

Den positive trenden angående boutgifter for boligeiere vil sannsynligvis endres de neste årene

Basert på SSB sine fremskrivninger vil kombinasjonen lavere renter og sterk økning i boligprisene de siste årene bli snudd på hodet. I perioden frem mot 2021 vil boligrentene øke kombinert med at veksten i boligprisene vil gå markant ned. Mer av inntekten fremover vil gå til sparing. En betydelig økning av spareraten forteller at husholdningene ser dette som mer lønnsomt, samtidig som det sikrer økonomien i husholdningene.

Én av ti unge aleneboende og enslige forsørgere opplever sine boutgifter som svært tyngende

«Én av ti unge aleneboende og enslige forsørgere opplever sine boutgifter som svært tyngende, som er dobbelt så mange som i befolkningen som helhet. At disse husholdningene oftere opplever sine utgifter som svært tyngende enn resten av befolkningen kan sees i sammenheng at disse husholdningene har en lavere gjennomsnittlig inntekt enn parhusholdningene.»

Gruppene som i aller minst grad opplever bokostnadene sine som svært tyngende er par over 45 år uten barn. Av disse opplever bare én prosent sine bokostnader som svært tyngende.

Kilder: SSB, Eiendom Norge, earlyWarning
Abonner på nyhetsbrevet vårt