Makro og bankmarked

Bankene ikke overrasket over BNP-fallet i 2. kvartal

Største BNP-fall i moderne tid, men dette er som forventet, ifølge bankene, som forholder seg optimistiske til utsiktene for norsk økonomi.

SSBs nasjonalregnskap for 2. kvartal viser det som høyst sannsynlig er den sterkeste nedgangen i BNP Fastlands-Norge i et kvartal etter andre verdenskrig. 2. kvartal i år var hele tre ganger så ille som finanskrisens verste kvartal.

  • I 2. kvartal vokste BNP med -6,3 %.
  • I juni steg BNP Fastlands-Norge med 3,7 % (sesongjustert), men aktivitetsnivået var bare 6 % lavere i juni enn i februar.

Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.

Størsteparten av BNP-veksten i juni tilskrives helse- og omsorgssektoren, og skyldes primært at sykehusene er tilbake til et normalt aktivitetsnivå.

Til tross for delvis gjenåpning av samfunnet var under halvparten av BNP-fallet hentet inn per juni. Nedgangen i norsk økonomi er ikke konjukturell, skriver SSB, som også understreker at omveltningene har hatt ulik grad og styrke i de ulike næringene.

Mens flere av tjenestenæringene med store fall i mars og april har hentet seg inn, har andre næringer sett en gradvis nedgang gjennom hele 2. kvartal. Smitteverntiltak og karanteneregler har hatt en negativ innvirkning på aktiviteten i for eksempel bygge- og anleggsvirksomhet.

SSB understreker usikkerheten knyttet til tallene: «– Vi har vært nødt til å ta i bruk nye datakilder for å fange opp helt uvanlige omveltninger i norsk økonomi. Tallene kan bli revidert etter hvert som vi får bedre datagrunnlag».

Bankene er ikke overrasket

Sjeføkonomene i bankene er enige om at Norge, til tross, har kommet mye bedre ut av kvartalet enn resten av Europa, og flere mener at det er god grunn til å anta at BNP-veksten har fortsatt inn i 3. kvartal.

I sin morgenrapport 26. august skriver DNB at BNP-fallet er dramatisk, men absolutt forventet, og at gjeninnhentingen etter mars har kommet i gang. Norge og resten av verden trapper ned den «finanspolitiske intensivbehandlingen», og økonomien vil bli mer selvgående.

DNB er heller ikke overrasket over at arbeidsledigheten fortsetter å øke markant: I Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for juli fra SSB var det i juli 57 000 flere arbeidsledige enn i februar, og totalt 164 000 personer (sesongjusterte rene månedstall). Arbeidsledighetsprosenten lå på 5,8 % i juli, og 5,2 % for hele 2. kvartal.

Økningen skyldes blant annet at permitterte først etter tre måneder blir registrert som ledige i arbeidsmarkedsstatistikken AKU (SSB).

SpareBank 1 SR-Bank Markets skriver i sin morgenrapport fra samme dag at Norge per definisjon er i resesjon, men at økonomien tar seg opp.  Handelsbanken trekker også frem arbeidsledigheten i sin morgenrapport, og venter at det vil ta mange år før denne er tilbake på samme nivå som før koronakrisen.

Kilder: ssb.no, dnb.no, sparebank1.no, e24.no
Abonner på nyhetsbrevet vårt