Kunde og Marked

Kompetanseomstilling har en selvsagt plass på agendaen til bankene

Det voksende behovet for ansatte med både teknologiske, digitale og sosiale ferdigheter kartlegges i stadig nye undersøkelser.

Ifølge Finansforbundet viser ferske tall fra første halvår, 2019 at sysselsettingen i finansbransjen i Norge har vokst med 700 ansatte siden nyttår. Bemanningen øker særlig innen feltene compliance og fintech, og det jaktes stadig på flere med kompetanse innen finansiell controlling, programmering, avansert excel og power BI.

Hvem burde bankene satse på?

For første gang foreligger en kartlegging av kompetansebehovet i finansbransjen i samtlige av de nordiske landene. Rapporten Skills and competences in the Nordic financial sector tar for seg fremtidens kompetansebehov i finansnæringen, som i de nordiske landene sysselsetter omkring 200.000 arbeidstakere (123.000 innen bank, 56. 000 innen forsikring). Rapporten har sett inngående på hvilke ferdigheter som på grunn av digitaliseringen og andre dominerende trender vil bli mest etterspurt i fremtiden. Likhetene på kryss av landegrensene er mange.

Rapportens nøkkelfunn inkluderer:

  • Sosial kompetanse (social skills) rangerer på topp 5 i samtlige land. I Danmark og Finland rangerer denne kategorien høyere enn teknologiske ferdigheter.
  • Mindre viktige ferdigheter er ifølge undersøkelsen språkkunnskaper og internasjonale og kulturelle ferdigheter.
  • De vanligste utdanningsløpene for ansatte i finansbransjen er økonomi, business og administrasjon. Norge er det landet i Norden med lavest andel med vitenskapelig- og teknisk vitenskapelig utdanning.
  • Digitalisering, robotisering, kunstig intelligens og endring i kundeatferd stiller bransjen som helhet overfor både muligheter og utfordringer. Samtlige trender stiller nye krav til kompetanse i sektoren.
  • I Norge og Finland rangerte omstillingsdyktighet, digital kompetanse og evne til læring høyest.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Hvordan ligger vi an i Norge?

Finans Norge trekker frem at den fellesnordiske rapporten i all hovedsak bekrefter resultatene fra deres årlige kompetansesjekk. Kompetansesjekken for 2019 fant følgende som i denne sammenhengen også kan være verdt å fremheve:

  • Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen, 55 %, oppgir «at de har et udekket kompetansebehov i stor eller noe grad». Dette har vært relativt uendret også i tidligere undersøkelser fra 2016 og 2018.
  • «IT-utviklere, forretningsutviklere og analytikere er arbeidskraft som bedriftene rapporterer er vanskelig å få tak i eller beholde
  • Kompetansebehovet innen kundebehandling, finans/økonomi og administrasjon minker.
  • Kompetansebehovet innen forretningsutvikling, analyse og teknologi øker.
  • Behovet for kompetanse gir utfordringer knyttet til rekruttering, særlig innen IT.

Kompetansesjekken, 2019 finnes i sin helhet her.

Mulige tiltak for bankene

Begge rapportene er respondertbaserte kartlegginger. En fordel med denne typen kvantitativ kartlegging er at ledere og ansatte i finansbransjen får mulighet til å uttale seg direkte om egen arbeidsplass. Det kunne også vært interessant med kvalitative analyser som ettergår funn og utdyper disse.

Den enkelte bedrift kan selv igangsette kvalitative undersøkelser for å finne ut hva de trenger mer av, og hvordan de best kan innhente kompetansen, om dette skjer med innhenting av ny kompetanse til arbeidsstokken, økt bruk av frilansere/konsulenter eksternt, outsourcing av arbeidsoppgaver eller kompetanseheving internt i bedriften. Slik kan man adressere behovet for kompetanseomstilling før man faller bakpå.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, finansforbundet.no, finansialla.fi,
finansnorge.no, earlyWarning

Legg igjen en kommentar